สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ชุด ครูของแผ่นดิน ตอนที่ 1



ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง