“เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการ ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ขอเชิญชวนคนไทย รวมใจเพื่อเป็นหนึ่งเดียว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงตรากตรำพระวรกาย ทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย เพื่อขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ ตราบจนปัจจุบันนานกว่า 70 ปี

ร่วมชมและเผยแพร่ให้คนไทยและคนทั่วโลกได้ชื่นชมในพระบารมี